+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

 */ wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;

 **/ pełnomocnictwa i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wspólnicy dot. spółki) lub;

 Oświadczenie Beneficjenta nie jest wymagane w obu przypadkach (wg wyjaśnień PFR –obowiązuje wyłącznie kiedy wniosek składa przedstawiciel podatnika)

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia: • stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64). Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. */ firma jednoosobowa- osoba fizyczna */ spółka cywilna