+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl

Przypominamy ,że w ramach regulacji SLIM VAT obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej został zastąpiony wymogiem uzgodnień w formie np. dokumentacji (strony maja tu dużą swobodę),
Oznacza to, że strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia
podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 13 obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku
do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy,
w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika
dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy
opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada
dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres
rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.
Podobnie ,tezasade stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze
i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.