+48 77 458 08 27, +48 501 269 527 biuro@brmialik.com.pl
Ustawa”Prawo przedsiębiorców”wprowadza nowe zasady zawieszania DG.Osoby fizyczne będą mogły zawiesić działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 2 lata , a także na czas nieokreślony.Działalność gospodarcza będzie automatycznie wznawiana po upływie okresu zawieszenia, jaki został wskazany we wniosku o zawieszenie.Jeżeli zawieszenie było bezterminowe, przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia stosownego wniosku do CEIDG z informacją o wznowieniu działalności gospodarczej.

Informacja o wznowieniu działalności będzie niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, z urzędu przekazywana przez CEIDG do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, Głównego Urzędu Statystycznego, ZUS, KRUS oraz do organów koncesyjnych prowadzących rejestry działalności regulowanej oraz organów właściwych do spraw zezwoleń.